Geüpdatet: 4 januari 2021

Privacy

Algemeen

Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door 5DaysON in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) verwerkt. In deze Privacy & Cookie verklaringen leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Je deelt bepaalde persoonsgegevens met 5DaysON zodat zij de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over jou, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. 5DaysON laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).De persoonsgegevens die 5DaysON verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Voor (potentiële) opdrachtgevers / bedrijven

Wij verzamelen en verwerken bedrijfs- en persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en advisering.Bij inschrijving en opdrachtuitvoering geef je toestemming om bedrijfs- en persoonsgegevens te mogen delen met de medewerkers en adviseurs van 5DaysON.Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, namelijk: • NAW gegevens• Omschrijving van de probleemstelling• Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van het zoeken naar een juiste oplossing of adviseur. In enkele gevallen zal 5DaysON gebruik maken van en/of doorverwijzen naar externe adviseurs. In deze gevallen dient er een separate privacyverklaring opgevraagd te worden bij de externe partij. 5DaysON is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van adviseurs die zelfstandig een opdracht aangaan met de opdrachtgever.

Voor (toekomstig) Adviseurs / ZZP-ers

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder werving, bemiddeling, advisering, opzet van trainingen en planning.Bij het inschrijven geef je toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen delen met potentiële opdrachtgevers.Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, namelijk: 
 • NAW gegevens
 • KvK nummer
 • Curriculum Vitae; met daarin mogelijk:
  • Geboortedatum en – plaats
  • Geslacht
  • Burgerlijke staat
  • Informatie over opleiding en stages
  • Pasfoto of video
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

5DaysON volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn: 
 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
 • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk;
 • Juist, actueel en vertrouwelijk;

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn: 
 • Opdrachtacceptatie;
 • Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
 • Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;
 • Communicatie in het kader van de dienstverlening.

Bewaartermijn

5DaysON bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegevens en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Beveiliging

5DaysON neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

Delen

Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft of indien daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Klachten & toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of een bedrijf de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Mocht je informatie willen over de persoonsgegevens die 5DaysON van jou verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie jij bent (identificeren) en dat je ook daadwerkelijk de persoon bent die je zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden door de gevolmachtigde van 5DaysON.Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je een aantal wettelijk bepaalde rechten:
 • Recht op inzage in door ons van jou vastgelegde persoonsgegevens;
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van jouw persoonsgegevens.
In bepaalde gevallen kan of mag 5DaysON géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij de directie worden ingediend worden via onderstaand adres: 5DaysONWatervliet 822134 VV HoofddorpJe krijgt van ons binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek. Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door 5DaysON gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan dit document en deze webpagina regelmatig te raadplegen.